BIODIVERSITEIT

Op ons bedrijf zorgen wij op een zo natuurlijk mogelijke manier voor onze dieren, omgeving en de bodem. Dit wordt natuur inclusieve landbouw genoemd. Daarbij is biodiversiteit een belangrijk onderdeel. Op de gronden die we in gebruik hebben zijn onder andere natuurlijk kruidenrijkgrasland, poelen, elzensingels, houtwallen, beekbegeleidend bos, moeras, droog eikenbos, voedselbos met insectenhotel , knotwilgen en vochtighooiland aanwezig. In de potstal met stro nestelen diverse boerenzaluwen. Daarnaast zijn er uilenkasten aanwezig. Door de diverse kruiden in het grasland is het niet nodig om onze dieren te ontwormen, daarnaast dragen de kruiden en de voederbomen bij aan een voedzaam en mineraalrijk dieet voor onze koeien. Door niet te ontwormen is de mest, ook het strorijke stalmest, zeer goed voor het bodemleven, vogels en insecten. In 2022 zijn we op de grond die we in gebruik hebben 196 verschilde soorten planten, insecten en vogels tegengekomen, van Akkerkool tot Zwarte Els en Alpenwatersalamader tot Zuringrandwants.